Loading, please wait ...
MESSAGE

V současné době je možné časové jízdenky zakoupené přes e-shop použít
pouze ve vozidlech dopravce DPMD a.s..

 

Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. (dále také jako „OP“)

Dopravní podnik města Děčína, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku a vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 651, se sídlem Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 40529, IČ: 62240935 (dále také jako „dopravcem nebo DPMD“),

pro prodej časových jízdních kuponů - prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách [https://eshop.dpmdas.cz/] (dále jen „webové stránky“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi DPMD a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu DPMD (dále jen „smlouva“).
 2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
 3. Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
 4. Znění OP může DPMD měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 5. DPMD je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 6. Zákazník - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel zákazník, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 7. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel zákazníkem (dále jen „podnikatel“), řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

Čl. 2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webových stránkách může zákazník vstupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání časových jízdních kuponů (dále také jako „kupony“),.
 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání kuponů je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu jsou DPMD považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem ve formátu názvu elektronické adresy zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že DPMD nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 3. DPMD může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně OP).
 4. V rámci uživatelského účtu si zákazník musí zaregistrovat a přiřadit bezkontaktní platební kartu (dále také jako „BBK “), na kterou pak bude nahrán kupon.

Čl. 3. Časové jízdní kupony

 1. Zákazník zakupuje na e-shopu umístěném na webových stránkách kupony, opravňující držitele BBK k přepravě autobusovými spoji na linkách provozovanými DPMD, a to po dobu dle výběru zákazníka.
 1. Kupon lze koupit dle výběru zákazníka a za podmínek uvedených ve schválených a zveřejněných tarifních podmínkách.
 2. Zákazník musí v objednávce označit počátek platnosti kuponu, která musí být stanovena nejméně tři pracovní dny od připsání ceny na účet DPMD.
 3. Kupon se do tří pracovních dní, od připsání ceny na účet DPMD, přiřadí k BBK , kterou ve svém uživatelském účtu zákazník zaregistruje. Z tohoto důvodu je potřeba, aby zákazník před samotným nákupem kuponu registroval ve svém uživatelském účtu BBK, za kterou má být kupon přiřazen
 4. Kupon je nepřenositelný a opravňuje držitele BBK, ke které je přiřazen, k přepravě jeho osoby k přepravě autobusovými spoji na linkách provozovanými DPMD, a to v časové platnosti, které si zákazník zvolí při nákupu.
 5. Zákazník je při přepravě povinen dbát pokynů DPMD zajišťující daný spoj a dodržovat jeho přepravní podmínky, se kterými je povinen se seznámit. Zákazník je rovněž povinen prokázat přiložením BBK ke čtečce ve vozidle DPMD, kde dojde ke kontrole časové a prostorové platnosti časového kuponu. V případě, že bude kupon vyhodnocen jako neplatný, bude zákazníkovi automaticky stržena cena základního jízdného, přičemž mu bude vydán papírový jízdní doklad. DPMD nezodpovídá za platnost kupónu, nebo platnost BBK a ani za funkčnost BBK.
 6. Pokud chce zákazník uplatnit jakoukoliv slevu na kupon, je třeba, aby na prodejní místo přinesl, ještě před jeho koupí, veškeré podklady opravňující ho k poskytnutí jím vybrané slevy. Prodejní místo je na adrese: předprodej DPMD, Uhelná ulice 1, Děčín (dále jen předprodej).

Čl. 4. Smlouva

 1. Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty dopravce; cena; způsob platby; způsob dodání; údaje o právech z vadného plnění. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
 2. Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky zákazníkem (dále také jako „objednávka“) přes webové stránky prostřednictvím e-shopu.
 3. Veškeré objednávky jsou závazné.
 4. Při každé objednávce musí zákazník vybrat BBK , na kterou chce kupon nahrát tarif a období pro které chce kupon zakoupit.
 5. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 6. Objednávka obsahuje informace o objednávaném službě, ceně a způsobu její úhrady.
 7. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.
 8. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Zaplatit“.
 9. Po obdržení objednávky je zákazníkovi potvrzeno elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.
 10. Smlouva mezi DPMD a zákazníkem je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslané elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní cena zákazníkem vybraného kuponu, platí vždy cena uvedená v objednávce.
 13. Zákazník je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy, a to s účinky do budoucna, přičemž je povinen uhradit DPMD odstupné ve výši 10 % ceny kuponu, který smlouvou, od které odstupuje, od DPMD zakoupil.
 14. Po odstoupení od smlouvy se provede vypořádání, a to následujícím způsobem:
  1. pokud zákazník odstoupí od smlouvy do dvou (2) pracovních dní od počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena plná cena kuponu, kterou DPMD uhradil, ponížená o odstupné dle článku 4.13 OP, které je DPMD oprávněn si na cenu kuponu, kterou bude vracet zákazníkovi, započíst;
  2. pokud zákazník odstoupí od smlouvy po více než dvou (2) pracovních dnech od počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena poměrná část ceny kuponu, ponížená o odstupné dle článku 4.13 OP, které je DPMD oprávněn si na cenu kuponu, kterou bude vracet zákazníkovi, započíst.
  3. Pro případ, že by odstupné převyšovalo částku, kterou by měl DPMD dle článku 4.14 OP vrátit zákazníkovi, je DPMD oprávněn po zákazníkovi požadovat uhrazení rozdílu.
  4. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy zákazník do tohoto odstoupení neuhradí DPMD cenu kuponu, je DPMD oprávněn po zákazníkovi požadovat odstupné dle článku 4.13 OP, pokud zákazník odstoupí od smlouvy do dvou (2) pracovních dní od počátku platnosti kuponu.
  5. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy zákazník do tohoto odstoupení neuhradí DPMD cenu kuponu, je DPMD oprávněn po zákazníkovi požadovat odstupné dle článku 4.13 OP a poměrnou část ceny kuponu, pokud zákazník odstoupí od smlouvy po více než dvou (2) pracovních dnech od počátku platnosti kuponu.
 15. Odstoupení od smlouvy dle článku 4.13 a násl. OP je zákazník povinen provést osobně na předprodeji dopravce v Uhelné ulici 1907/1, Děčín VI, 40529, přičemž je povinen mít sebou a předložit BBK , na které je nahrán kupon a dále zadat u odstoupení od smlouvy své číslo bankovního účtu, kam mu bude převedena částka dle článku 4.14 a) OP, nebo 4.14 b) OP.

Čl. 5. Cena, dodací podmínky a platební podmínky

 1. Ceny kuponů jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty.
 2. V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty, případně daňovou povinnost vůbec, bude DPMD upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
 3. Platba ceny zákazníkem vybraných kuponů může být provedena následujícími způsoby:
  1. platba převodem na účet dopravce
  2. platba platební kartou, i rozdílné od registrované BBK .
 1. Objednaný kupon se k zákazníkem vybrané a registrované BBK přiřadí do tří pracovních dní od uhrazení ceny kuponu. Uhrazením ceny kuponu dopravci se myslí připsání částky odpovídající ceně kuponu.

Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plnění

 1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:
  1. DPMD odpovídá, že kupon bude zákazníkovi na BBK přiřazen v ujednaném množství, bude platný po ujednanou dobu a bude platný v ujednaných na všech linkách a všech vozidlech provozovaných DPMD,
  2. nemá-li kupon vlastnosti uvedené v bodě 6.1. a, má vadu,
  3. právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má kupon při jeho nahrání na BBK , byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou způsobí DPMD porušením své povinnosti,
  4. zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej DPMD výslovně ujistil, že je kupon bez vad nebo vadu lstivě zastřel,
  5. zákazník se přesvědčí o vlastnostech a množství kuponů bez zbytečného odkladu od jejich přiřazení k BBK,
  6. je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady, nebo odstoupením od smlouvy,
  7. je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady,
  8. nebude – li odstraněna vada, tedy nedodá-li nový kupon bez vady včas nebo nový kupon odmítne zákazníkovi dodat, může zákazník požadovat slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu dopravce změnit.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník na předprodeji DPMD na adrese Dopravní podnik města Děčína, a. s., Uhelná ulice 1907/1, Děčín
 3. Za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy DPMD obdržel od zákazníka podnět k reklamaci.

Čl. 7. Reklamační řád

 1. Reklamaci lze uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu Dopravní podnik města Děčína, a. s., Dělnická 106, Děčín VI, 40529
 2. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který zákazník zašle na emailovou adresu dpmdas@dpmdas.cz.
 3. Zákazník je povinen v reklamaci uvést své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.
 4. V případě, že zákazník požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 5. DPMD neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky DPMD, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.
 6. Příjem reklamace DPMD potvrdí písemně formou e-mailu.
 7. Zákazník je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo dle výše uvedeného článku.
 8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů.
 9. V případě, že je zákazník spotřebitelem, rozhodne DPMD nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se DPMD se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že DPMD neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.
 11. DPMD je povinen si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 12. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.
 13. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.
 14. Zákazník je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním kuponu. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s tímto Reklamačním řádem.
 15. Reklamace nefunkční, poškozené karty BBK, řeší zákazník s jejím vydavatelem.

Čl. 8. Poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě v OP seznámil s veškerými údaji, které mu je DPMD na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.
 2. DPMD v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje spotřebitele, že nemá v případě distančního způsobu prodeje a v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od nahrání kuponu na BBK , jelikož jde o plnění uvedené v ustanovení § 1840 písm. h) občanského zákoníku, a proto se na něj ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje.

Čl. 9. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zákazník poskytuje DPMD ke zpracování při objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.
 2. Zákazník, jako subjekt údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ dává tímto souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e-mail, telefon, číslo platební karty, číslo účtu (dále jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné. Zákazní může svůj souhlas kdykoliv odvolat, nicméně pokud jej odvolá v době platnosti zakoupeného kuponu, tento z důvodu odvolání souhlasu zákazníka zaniká a zákazník bere na vědomí, že nemá právo na vrácení, byť i poměrné části, ceny kuponu.
 4. Zákazník je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen DPMD v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. DPMD může pověřit jejich zpracováním třetí osobu.
 6. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu DPMD povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace je stanoven v § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutí informace dle tohoto článku OP je DPMD oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že DPMD či třetí osoba pověřená zpracováním provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může ve smyslu § 21 ZOOÚ požádat dopravce nebo jím pověřenou osobu o vysvětlení, případně může požadovat, aby DPMD nebo třetí osoba odstranili závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Je-li tato žádost ze strany dopravce či třetí osoby shledána oprávněnou, odstraní příslušný subjekt neprodleně závadný stav.
 8. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací a sdělení zákazníkovi DPMD a jeho obchodními partnery.
 9. Zákazník souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
 10. DPMD si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
 11. DPMD si vyhrazuje právo využít údaje zákazníka k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak jednoduše sdělit, že si tyto e-maily zákazník dále nepřeje dostávat a takovéto používání údajů o zákazníkovi koordinátoru dopravy zakázat.
 12. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Na žádost zákazníka podnikne DPMD veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného zákazníka.
 13. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Čl. 10. Ostatní ujednání

 1. Vyřizování stížností zákazníka zajišťuje DPMD prostřednictvím elektronické adresy dpmdas@dpmdas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle DPMD na elektronickou adresu zákazníka.
 2. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách DPMD, v den uzavření smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a DPMD archivována za účelem jejího splnění.
 3. Momentem uzavření smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den akceptace objednávky DPMD včetně ceny objednaného kuponu uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného smlouvou mezi DPMD a zákazníkem, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 5. Zákazník není oprávněn bez souhlasu dopravce postoupit svou pohledávku vůči DPMD vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 6. Veškeré informace publikované v internetovém obchodě [http://eshop.dpmdas.cz/] jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu DPMD.
 7. Cestující bere na vědomí, že dokument „Pravidla pro nákup časových jízdenek na bezkontaktní platební kartu v e-shopu nebo na předprodeji a využití bezkontaktní platební karty ve vozidlech a na linkách DPMD v MAD Děčín“ je nedílnou součástí OP.
 8. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. června 2016.
Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.